Bilješke 2019 Preuzmi
Statut 2019 Preuzmi
Financijski izvještaj 2019 Preuzmi
Pravilnik o radu Kulturnog centra Osijek Preuzmi
Izvješće o poslovanju Kulturnog centra Osijek za 2019. Preuzmi
Financijski izvještaj 2020 Preuzmi
Financijski izvještaj 2020 Preuzmi
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi Preuzmi
Plan Nabave Kulturni centar Osijek 2021. Preuzmi
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Preuzmi
Privola za korištenje osobnih podataka Preuzmi
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto Asistent/ica na projektima- Kulturni centar Osijek Preuzmi
Godišnji program rada za 2021. Preuzmi
Financijski plana KC- 2021 (2022-2023) Preuzmi
Bilješke 2021. Preuzmi
Izvješće o poslovanju Kulturnog centra Osijek za 2020. Preuzmi
Financijski izvještaj 2021 Preuzmi
Financijski izvještaj 2021 Preuzmi
Izvještaj o obvezama 2021. Preuzmi
GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2022. Preuzmi
FINANCIJSKI PLAN 2022. Preuzmi