Bilješke 2019 Preuzmi
Statut 2019 Preuzmi
Financijski izvještaj 2019 Preuzmi
Financijski izvještaj 2020 Preuzmi
Financijski izvještaj 2020 Preuzmi
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi Preuzmi
Plan Nabave Kulturni centar Osijek 2021. Preuzmi
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Preuzmi