Aktualni događaji | 22/03/23

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Kulturnog centra Osijek

22/03/23 - 21/04/23 08:00

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članaka 40. i 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), članaka 29. i 30. Statuta Kulturnog centra Osijek (URBROJ: 2158-1-9-1-53/23 od 7. veljače 2023. godine), Upravno vijeće Kulturnog centra Osijek na temelju  Odluke, (URBROJ:2158-1-9-1-80/23) od 15. ožujka 2023. godine, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturnog centra Osijek

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
  • Odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Osijeka, uz prethodno mišljenje Upravnog Vijeća Kulturnog centra Osijek. Mandat ravnatelja/ice traje 4 (četiri) godine.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Natječaja, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni. Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Dokumenti se prilažu u neovjerenim preslikama ili originalu. Ako se dostavlja u neovjerenim preslikama, prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  • Životopis s detaljnim opisom poslova koje je osoba obavljala,
  • presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
  • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela, ne starije od 6 mjeseci,
  • Program rada za četverogodišnje razdoblje na temelju kojeg se imenuje ravnatelj/ica, sukladno djelatnostima koje obavlja ustanova.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17, 98/19 i 84/21 dalje u tekstu: Zakon, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se i na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada ("Narodne novine" br.33/92, 57/92,77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 82/01,103/03, 148/13, 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se Upravnom vijeću na adresu:

 

KULTURNI CENTAR OSIJEK

ULICA KNEZA TRPIMIRA 2/A

31000 OSIJEK

 

S naznakom „ Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturnog centra Osijek – ne otvarati“, u roku od 30 dana od objave u javnom glasilu i internetskoj stranici Kulturnog centra Osijek.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su suglasni da Kulturni centar Osijek može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji ureduju zaštitu osobnih podataka.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i prijava se neće razmatrati.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se obavijest.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju minimalno 5 dana prije održavanja intervjua, putem elektroničke pošte.

Za kandidate koji ne pristupe intervjuu bez opravdanog razloga ili pravovremene odgode termina (minimalno 48h prije predviđenog termina intervjua), smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Dokument natječaja preuzmite na linku:

https://kulturni-centar.hr/dokumenti