Aktualni događaji | 12/07/23

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kulturnog centra Osijek

12/07/23 - 12/08/23 12:00

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članaka 40. i 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), članaka 29. i 30. i 32. Statuta Kulturnog centra Osijek (URBROJ: 2158-1-9-1-53/23 od 7. veljače 2023. godine), a sukladno Odluci o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturnog centra (URBROJ:2158-1-9-1-245/23, od 11. srpnja 2023.) Upravno vijeće Kulturnog centra Osijek raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturnog centra Osijek

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
  • Odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Osijeka, uz prethodno mišljenje Upravnog Vijeća Kulturnog centra Osijek. Mandat ravnatelja/ice traje 4 (četiri) godine.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Natječaja, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni. Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i

mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Dokumenti se prilažu u neovjerenim preslikama ili originalu. Ako se dostavlja u neovjerenim preslikama, prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  • Životopis s detaljnim opisom poslova koje je osoba obavljala,
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
  • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela, ne starije od 6 mjeseci,
  • Program rada za četverogodišnje razdoblje na temelju kojeg se imenuje ravnatelj/ica, sukladno djelatnostima koje obavlja ustanova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" br. 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102, Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavaka 1. do 3. Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine” br. 84/21), dužni su u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju iz članka 49. stavka 1. Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na Javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine” broj 157/15, 152/14, 39/18 i 32/20) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine” br. 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Javnog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine” broj 42/18), svi dokumenti dostavljeni uz prijavu na Javni natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka. a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se Upravnom vijeću na adresu:

KULTURNI CENTAR OSIJEK
ULICA KNEZA TRPIMIRA 2/A, 31000 OSIJEK

S naznakom „ Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturnog centra Osijek – ne otvarati“, u roku od 30 dana od objave u javnom glasilu i internetskoj stranici Kulturnog centra Osijek.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i prijava se neće razmatrati.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se obavijest.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju minimalno 5 dana prije održavanja intervjua, putem elektroničke pošte.

Za kandidate koji ne pristupe intervjuu bez opravdanog razloga ili pravovremene odgode termina (minimalno 48h prije predviđenog termina intervjua), smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

U Osijeku, 11. srpnja 2023.
UR.BROJ: 2158-1-9-1-246/23

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Svetozar Sarkanjac