Vijest

Natječaj za izbor kandidata za obavljanje poslova stručnog suradnika - mentora - Kulturni centar Osijek

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na temelju raspisanog natječaja za izbor kandidata za obavljanje poslova Stručnog suradnika – mentora u Kulturnom centru Osijek, objavljenog 19. travnja 2021. na mrežnim stranicama Kulturnog centra Osijek, izabrana je kandidatkinja Ana Marić Laušin.

_______________________

Slijedom pristiglih prijava na "Natječaj za izbor kandidata za obavljanje poslova stručnog suradnika - mentora", odabrani su kandidati koji sukladno uvjetima Natječaja zadovoljavaju za ulazak u sljedeći krug izbora. To su sljedeći kandidati:

1. Emma Biglbauer
2. Ana Marić Laušin
3. Gordan Ćelić
4. Mario Vuk
5. Narcisa Vekić
6. Tamara Čer
7. Ana Čolaković
8. Ana-Marija Koljanin

Razgovori s kandidatima održat će se online, preko Zoom platforme, zbog lakšeg pridržavanja epidemioloških mjera. Svatko od kandidata putem e-maila dobit će poveznicu i termin (datum i satnicu) za pristup na Zoom sastanak.

Razgovorima će se pristupiti redoslijedom pristiglih prijava na Natječaj, krenuvši od srijede (5. svibnja) s prva četiri kandidata, a u četvrtak (6. svibnja) s ostala četiri kandidata. Raspored se nalazi u nastavku teksta.

5. SVIBNJA 2021. GODINE

Ime i prezime Satnica
Emma Biglbauer 14:00 H
Ana Marić Laušin 14:30 H
Gordan Ćelić 15:00 H
Mario Vuk 15:30 H

6. SVIBNJA 2021. GODINE

Ime i prezime Satnica
Narcisa Vekić 14:00 H
Tamara Čer 14:30 H
Ana Čolaković 15:00 H
Ana-Marija Koljanin 15:30 H

 

_________________

Naziv radnog mjesta: STRUČNI SURADNIK - MENTOR

Broj izvršitelja: 1

Potrebna stručna sprema: VSS

Potrebno stručno usmjerenje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fakulteta društveno-humanističkog smjera i visoka stručna sprema koju je osoba stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15 i 131/17).

Posebni uvjeti: iskustvo rada u organizacijama i ustanovama s područja djelatnosti kulture i produkcije kulturnih sadržaja i programa od minimalno dvije godine.

Osnovni poslovi i radni zadaci: u suradnji s ravnateljem utvrđuje i razrađuje strateške osnove za izradu godišnjeg programa rada Centra; planiranje i koordiniranje programa Kulturnog centra Osijek, komunikacija s medijima i izgradnja komunikacijskih platformi; organizacija produkcije; vođenje tima komunikacije i davanje radnih zadataka stručnom suradniku za komunikaciju; mentoriranje studenata i praktikanata na praksi; organizacija rada volontera i vanjskih suradnika; koordinacija s vanjskim suradnicima, trećim osobama vezano uz projekte; organizacija događanja vezano uz pripremu, provedbu i evaluaciju projekata i programa; ostali poslovi po nalogu ravnatelja.

Natječaj je otvoren od 19.04. do 27.04.2021.

Prijave s traženim dokazima ostavljaju se na adresu e-pošte info@kulturni-centar.hr

Prijava mora sadržavati:

1. Životopis,
2. Izvadak iz ERPS-a,
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi,
4. Potvrdu o nekažnjavanju
5. Presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca ili ovjerenu izjavu kandidata (svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove, a koja su evidentirana u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) kao dokaz stečenog radnog iskustva,
6. Dokaz o poznavanju rada na računalu i znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava ili neki drugi dokaz).

Sa svim kandidatima koji pošalju valjanu prijavu, obaviti će se i razgovor u dogovorenom terminu, uživo ili putem platforme zoom. Termin razgovora bit će objavljen na web-stranici te na oglasnoj ploči Kulturnog centra Osijek, najmanje pet dana prije održavanja.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme s probnim rokom 3 mjeseca.

Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle van roka za prijavu.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).