Vijest

Natječaj za izbor kandidata za obavljanje poslova – Asistent/ica na projektima- Kulturni centar Osijek

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova Asistent/ica na
projektima

 

 

Sukladno provedenom Natječaju, predlaže se odabir kandidatkinje Biljane Brocić, koja je kumulativno ostvarila najveći broj bodova. Odluka o odabiru kandidata/inje za radno mjesto ASISTENT/ICA NA PROJEKTIMA bit će donesena od strane ravnatelja Kulturnog centra Osijek do 27.8.2021.godine.

 

Službena i potpisana Odluka o odabiru kandidata bit će dostupna javno, na web stranici Kulturnog centra Osijek.

 

Početak rada za odabranog kandidata/kinju očekuje se od 1.9.2021. godine.

 

Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju i želimo puno sreće u daljnjim prijavama!

 

Odluku o izboru možete pronaći na poveznici.

 

__________________________________________________

Samo kandidati koju su zadovoljili prag od 70% točnih odgovora na pismenom testiranju bit će pozvani na intervju. Nakon obavljenih intervjua, donijet će se Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto ASISTENT/ICA NA PROJEKTIMA.

Kandidati koji su zadovoljili prag od 70% na pismenom testiranju održanom 18.8.2021. su:

 1. Andrea Majetić
 2. Biljana Brocić
 3. Magdalena Jelečević
 4. Maja Berger
 5. Mario Vuk
 6. Tajana Mohnacki
 7. Tamara Neferanović
 8. Vedran Kursar
 9. Zrinka Korać

O ostvarenom rezultatu pismenog testiranja bit će putem e-mail adrese  obaviješteni svi kandidati/kinje koji su istome pristupili. S kandidatima bit će dogovoren termin intervjua, koji će biti poznati najkasnije do petka, 20.8.2021. Točni termini intervjua bit će poslani putem e-mail adrese kandidatima koji su zadovoljili sve uvjete iz prvog kruga Natječaja.1

 

_____________________________

Naziv radnog mjesta: ASISTENT/ICA NA PROJEKTIMA

Broj izvršitelja: 1

Potrebna stručna sprema: VŠS ili VSS

Potrebno stručno usmjerenje: završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog smjera ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fakulteta društveno-humanističkog smjera ili viša ili visoka stručna sprema koju je osoba stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15 i 131/17).

Posebni uvjeti: poznavanje engleskog jezika i rada na računalu, radno iskustvo nije uvjet za prijavu na natječaj

Osnovni poslovi i radni zadaci:  Izvršava zadatke po nalogu višeg stručnog suradnika za EU projekte i drugih zaposlenika Centra, a vezano uz pripremu, prijavu, provedbu i praćenje projekata i programa. Prati projektnu dokumentaciju te komunicira sa sudionicima projekata. Zadužen/a je za pohranu i arhiviranje dokumentacije te pomaže u praćenju i izvještavanju. Surađuje u praćenju projektnih aktivnosti i prati njihovu realizaciju. Obavlja ostale poslove po nalogu višeg stručnog suradnika za EU projekte ili ravnatelja Centra.

Natječaj je otvoren od 30.7. do 10.8.2021. godine

Prijave s traženim dokazima ostavljaju se na adresu e-pošte info@kulturni-centar.hr

Prijava mora sadržavati:

 1. Životopis,
 2. Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku
 3. Izvadak iz ERPS-a (eRadna knjižica)
 4. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi,
 5. Potvrdu o nekažnjavanju
 6. Dokaz o poznavanju rada na računalu i znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava ili neki drugi dokaz).
 7. Privolu za korištenje osobnih podataka (obrazac se nalazi na poveznici ili pod izbornikom Dokumenti - 2021 - Privola za korištenje osobnih podataka)

Sa svim kandidatima koji pošalju valjanu prijavu, obaviti će se i razgovor u dogovorenom terminu, uživo ili putem platforme Zoom. Termin razgovora bit će objavljen na web-stranici te na oglasnoj ploči Kulturnog centra Osijek, najmanje dva dana prije održavanja.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, do 15.12.2022. godine.

Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle van roka za prijavu.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/ 94, 108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).