Vijest

Natječaj za izbor kandidata za obavljanje poslova - domar - Kulturni centar Osijek

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova

DOMAR

 

Opis posla: Obavlja sve poslove tekućeg i električarskog održavanja u zgradi Kulturnog centra i u drugim objektima kojima Centar upravlja. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga poput pripreme prostora za programe, održavanje prostora, briga o higijeni prostora i prikupljanju i iznošenju otpada. Za svoj rad odgovoran je ravnatelju Centra.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno stručno usmjerenje: strojarsko- tehnički smjer

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 2 godine radnog iskustva rada na poslovima montaže, održavanja ili popravka električnih sustava

Potrebne dodatne vještine i znanja: elementarno znanje engleskog jezika i aktivan rad na računalu

 

Natječaj je otvoren od 04.01.2021. do 11.01.2021. godine.

 

Prijave s traženim dokazima ostavljaju se na adresu e-pošte info@kulturni-centar.hr

 

Prijava mora sadržavati:

- životopis, 

- izvadak iz ERPS-a, 

- preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, 

- potvrdu o nekažnjavanju

- presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca ili ovjerenu izjavu kandidata (svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove, a koja su evidentirana u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) kao dokaz stečenog radnog iskustva,

- dokaz o poznavanju rada na računalu i elementarnom znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava ili neki drugi dokaz).

 

Sa svim kandidatima koji pošalju valjanu prijavu, obaviti će se i razgovor u dogovorenom terminu, objavljenog na web-stranici te na oglasnoj ploči Kulturnog centra Osijek, najmanje pet dana prije održavanja.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle van roka za prijavu.

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

*Natječaj je zatvoren zadnjim danom prijave (11.1.2020.). Pristigle su prijave dvoje kandidata, a usmeni dio razgovora za navedeni posao predviđen je za ponedjeljak 18.1.2020. u Kulturnom centru Osijek (Ul. Kneza Trpmira 2/a) 

1. Dominik Jerbić - 8:30h

2. Zoran Vučinić - 9:30 h